1. Föreningens namn: Moonshine MK.

2. Föreningens säte: Umeå.

3. Mål & Syfte:

* Bevara mopedkulturen.

* Umgås och ha kul.

* Vara ett ansikte utåt.

* Skaffa bra, billig moped försäkring till föreningens medlemmar.

4. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. Att styrelsen i sin helhet alltid är firmatecknare är självklart eftersom det alltid måste finnas en styrelse. Av både praktiska och andra skäl kan styrelsen besluta att delegera firmateckningsrätten till andra företrädare för föreningen. De personer som får firmateckningsrätt är behöriga företrädare och kan ingå avtal i föreningens namn (teckna föreningens firma), men bara inom den befogenhet som föreningsstyrelsen angivit. Ramarna för det senare ankommer det på föreningsstyrelsen att fastställa.

5. Räkenskapsåret börjar 1 mars tom. 28 februari.

6. Regler, för hur verksamheten ska bedrivas och för medlemskap:

* Medlem måste äga en mopedmodell som funnits i tillverkning innan 1980.

* Lova att inte göra avsiktlig skada på annans moped.

* Inte stjäla eller ”låna utan att fråga” andras delar eller mopeder.

* Nolltolerans mot fyllekörning.

* Framföra våra fordon på ett trafiksäkert, ej störande sätt.

* Agera välkomnande mot nya medlemmar, medmopedister och vara ett ansikte

utåt för mopedkulturen.

* Medlem skall i viss mån aktivt kunna ställa upp för föreningen, förutom träffar och rallyn. Tex. sälja lotter, fika mm.

* Respektera andras och varandras åsikter.

* Föreningen är politiskt och religiöst oberoende samt förespråkar mångfald.

* Förnyelse av medlemskap skall ske senast 1 april.

* Vid inträde i föreningen efter 1 oktober debiteras halv medlemsavgift.

* Godkännande av ny medlem sker på styrelsemöte. Sökande erhåller ett exemplar av föreningens stadgar som skickas in med sökandens underskrift och personuppgifter till kassören. Efter godkännande skickas inbetalningskort ut. Efter inbetalning av gällande medlemsavgift är sökanden medlem.

7. Regler för uteslutning av medlem:

* Vid brott mot föreningens stadgar och regler eller vid obetald medlemsavgift utesluts medlem omedelbart.

8. Medlemsavgiftens fastställande sker på ordinarie årsmöte.

9. I föreningen är årsmötet (extra årsmöte) det högsta beslutande organet. Härunder kommer föreningens styrelse, och under föreningsstyrelsen kommer, enligt den beslutsordning som föreningen bestämmer, sektionsstyrelse, kommittéer, funktionärer, anställda i föreningen med flera. Medlemmarna, samlade till årsmöte, är det högsta beslutande organet och bestämmer således ytterst över föreningen. Styrelsen har fått medlemmarnas förtroende att sköta föreningens verksamhet mellan årsmötena, och agerar inom ramen för föreningens stadgar och årsmötets beslut.
Styrelsen kan med beaktande härav delegera befogenheter ner i föreningshierarkin till sektionsstyrelser, kommittéer, tränare/funktionärer och till anställda.

10. Föreningens årsmöte skall ske före 28 februari. Kallelse till årsmöte måste ske minst 1 månad före utlyst datum. Till ett Extra årsmöte måste kallelse ske senast 2 veckor innan utlyst datum. Kallelse till årsmöte och Extra årsmöte sker via e-post eller brev till samtliga medlemmar.

11. Frågor som skall behandlas vid årsmöte:

* val av revisor

* frågor som rör styrelsen, tex nyval eller omval av styrelsemedlem.

* medlemsavgiftens fastställande

* styrelsens ansvarsfrihet

* planering av kommande räkenskapsår, vilka frågor styrelsen skall arbeta med

* verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och kassarapport.

12. Regler för rösträtt och beslutsfattande:

* ordförande har ingen rösträtt, men är beslutsfattande organ vid oenighet.

* vid röstning gäller handuppräkning med majoritet.

* endast medlemmar som varit medlem minst 1 (ett) år äger rösträtt.

* alla styrelsemedlemmar inkl. suppleanter äger rösträtt.

13. Styrelsens sammansättning justeras efter antalet medlemmar. Föreningens valberedning tillfrågar tänkbara styrelsemedlemmar innan årsmöte där medlemmarna väljer styrelse. Styrelsen arbetar efter stadgar och beslut som fattas av årsmötet. Styrelsen ansvarar för löpande arbete i föreningen, med ansvar för bokföring och ekonomi. Samt för kallelser till möten och förberedande av ärenden inför årsmöte. Styrelsen företräder föreningen gentemot personer, myndigheter och företag.

14. Föreningen har en (1) revisor, som väljs av medlemmarna på årsmötet.

15. Regler för ändring av stadgar:

* Stadgar kan bara ändras på ordinarie årsmöte eller på två (2) medlemsmöten efter varann med lika beslutstagande.

16. Vid upplösning av föreningen fördelas kvarvarande tillgångar mellan medlemmarna. Beslut om upplösning kan bara ske på ordinarie årsmöte eller på två (2) medlemsmöten efter varann med lika beslutstagande.